Đẹp

Các bài viết trong chuyên mục Đẹp (Beauty) sẽ gồm các bài viết mà bản thân người viết cho là "đẹp". Đẹp là một khái niệm chủ quan, do đó, bạn có thể thấy những bài viết trong chuyên mục này mà bạn cho là "không đẹp". Người viết sẽ không cố gắng tranh luận với bạn đọc về cái đẹp của mỗi bài viết. Hãy đọc và tự cảm nhận.

Đẹp 5: Isolation Lemma.

Đẹp 4: Bổ đề Johnson-Lindenstrauss.

Đẹp 3: Deferred decision principle.

Đẹp 2: Nghịch lý ngày sinh và ứng dụng.

Đẹp 1: Bài toán 17 con lạc đà và ứng dụng trong tìm cặp ghép hoàn hảo.

Facebook Comments